Giải toán lớp 2 Bài 92: Luyện tập

  • Bài 92: Luyện tập trang 1
Đài 92
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. (sol?
2
2 -
2
2
x8
>□
x8
>□
->9
>□
2
Giải
2
2
x4
-6
[10]
[8]
-> |2|
2kg X 4 = 2kg X 6 = 2kg X 9 =
Tinh (theo mẫu): 2cm X 3 = 6cm 2cm X 5 =
2dm X 8 =
Giải
2cm X 3 = 6cm 2cm X 5 = 10cm 2dm X 8 = 16dm
2kg X 4 = 8kg 2kg X 6 = 12kg 2kg X 9 = 18kg
Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?
Tóm tắt:	- Mỗi xe đạp: 2 bánh xe.
- 8 xe đạp :... bánh xe?
Giải
Sô' bánh xe của 8 xe đạp:
2x8 = 16 (bánh xe)
Đáp số: 16 bánh xe
4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
X
4
6
9
10
7
5
8
2
2
8
Giải
X
4
6
9
10
7
5
8
2
2
8
12
18
20
14
10
16
4
5. Viết số thích họp vào ô trống (theo mẫu):
Thừa số
2
2
2
2
2
2
Thừa số
4
5
7
9
10
2
Tích
8
Giải
Thừa sô'
2
2
2
2
2
2
Thừa sô'
4
5
7
9
10
2
Tích
8
10
14
18
20
4