Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 100: Luyện tập

  • Bài 100: Luyện tập trang 1
  • Bài 100: Luyện tập trang 2
Bài 100: LUYỆN TẬP
1. Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ):
p	Độ dài đường gấp khúc MNPQ :
8 + 9 + 10 = 27 (dm)
Đáp số: 27dm
2. Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ trang 15 vở bài tập Toán 2 tập 2). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
Bài giải
Đoạn đường con ốc sên phải bò là:
68 + 12 + 20 = 100 (cm)
Đáp số: 100cm
3. Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ vào chỗ chấm:
Đường gấp khúc ABCD, BCDE. b) Các đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là:
Đường gấp khúc ABC, BCD, CDE.
1. Tính nhẩm:
X 5 = 10
X 5 = 15
X 5 = 20
X 5 = 25
5 X 4 = 20 4 X 5 = 20 3 X 6 = 18 2 X 7 = 14
5 X 8 = 40 4 X 8 = 32 3x8 =24 2 X 8 = 16
X 9 = 18
X 9 = 27
X 9 = 36
X 9 = 45
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: