Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 96: Luyện tập

  • Bài 96: Luyện tập trang 1
	Bài 96: LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
4 X 5 = 20 4 X 7 = 28 4 X 9 = 36
2 X 3 = 6 3x2=6
4 X 3 = 12
4x2=8
4x1=4
X 4 = 12
X 3 = 12
4 X 8 = 32 4 X 6 = 24 4 X 4 = 16 2x4=8 4x2=8
4 X 10 = 40 3 X 9 = 27 2 X 9 = 18 1x4=4 4x1=4
Tính (theo mẫu): a) 4x6+6 =24 + 6
b) 4 X 7 + 12 = 28 + 12
= 30
4 X 9 + 24= 36 + 24 = 60
= 40
4 X 2 + 32 = 8 + 32 = 40
3. Một bàn ăn có 4 chân. Hỏi 6 bàn ăn như thế có bao nhiêu chân bàn ?
Bài giải
Số chân bàn có trong 6 cái bàn:
Tóm tắt ,
4 chân
bàn:
? chân
6 bàn:
4x6 =24 (chân bàn)
Đáp số: 24 chân bàn
4.
Số
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
a) 3 X 4 = 4 X
3
b) 4 X 3 = 2 X
6
Thừa số
2
3
4
4
4
4
4
Thừa số
8
6
3
7
10
2
5
Tích
16
18
12
28
40
8
20