Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 104: Bảng chia 3

  • Bài 104: Bảng chia 3 trang 1
Bài 104: BẢNG CHIA 2
1. Tính nhẩm:
8:2=4
6:2=3
14 : 2 = 7
4:2 = 2
2:2=1
16 : 2 = 8
12 : 2 = 6
10 : 2 = 5
18 : 2 = 9
20 : 2 = 10
2. Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam ?
Tóm tắt
Bài giải
2 dĩa có : 10 quả cam
Sô" quả cam có trong một đĩa là
1 dĩa có : . . . quả cam ?	10 : 2 = 5 (quả)
Đáp số: 5 quả
3. Nối phép tính với kết quả đúng (theo mẫu):
4.
SỐ
9
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
: 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10