Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 117: Một phần năm

  • Bài 117: Một phần năm trang 1
  • Bài 117: Một phần năm trang 2
Bài 117: Mĩ PiÍN M
Viết tiếp vào chỗ chấm:
z	I	1
a) “Một phần năm” viết là: -Ệ- • b) — đọc là: một phần năm. 5	5
2. Khoanh vào chữ đăt trước hình đã tô đâm — hình đó:
®	B	©	D
3. Khoanh vào chữ đăt trước các hình đã tô đâm — số ô vuông của
4. Khoanh vào chữ đặt trước hình đã tô đậm sô" quả:
5
A A A A 0 u u n
A zA ,-A
0 u 0
A
Í
®
fc fc fc »
ÍK
o
ti.)
o
6
s
Ồ
/A
VƠ
ồ
A
G)
ỗ
ỗ
o
B
.