Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

  • Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 1
  • Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 2
142	531	612
51
Bài 147
2. Đặt tính rồi tính:
567	738	752
425	207	~140
3. Tính nhẩm (theo mẫu): a)
500 - 300 = 200
500 - 400 = 100
600 - 300 = 300 700 - 300 = 400 700 - 200 = 500 800 - 300 = 500
b) 1000 - 200 = 800
1000 - 500 = 500
1000 - 300= 700 1000 - 600= 400
1000 - 400= 600 1000 - 800= 200
Khôi lớp 1 có 287 học sinh, khôi lớp 2 có ít hơn khôi lớp 1 là 35 học sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh ?
Tóm tắt
287_hoc sinh
Khối lớp 1 Ị.---'	
? hoc sinh 36 1,;’c sinh Khối lớp 2 ì---'''—
Bài giải
Khối lớp 2 có số học sinh là:
287 — 35 = 252 (học sinh)
Đáp số: 252 học sinh