Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 113: Bảng chia 4

  • Bài 113: Bảng chia 4 trang 1
  • Bài 113: Bảng chia 4 trang 2
Bài 113: BẢNG CHIA 4
Tính nhẩm:
4:4=1
16 : 4 = 4
24
8:4 =2
20 : 4 = 5
28
12 : 4 = 3
36 : 4 = 9
32
40
Ngưòi ta xếp đều 24 cốc vào 4 bàn. Hỏi mỗi bàn xếp được mấy cái cốc ?
Tóm tắt
4 bàn:
24 cái cốc
? cái cốc
1 bàn:
Bài giải
Số cái cốc có trong mỗi bàn là:
24 : 4 = 6 (cái)
Đáp số: 6 cái
Có 20 quả bóng bàn xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả bóng bàn. Hỏi xếp được mấy hộp bóng đó.
Tóm tắt , ,
1 hộp 4 quả: h ■
? hộp
20 quả:K=^
Bài giải
20 quả bó|ng xếp được số hộp là:
20 : 4 = 5 (hộp)
Đáp số: 5 hộp
4. Tính nhẩm
Nhân
4 X 5 = 20
4 X 6 = 24
4 X 10 = 40
Chia
20 : 4 = 5
24 : 4 = 6
40 : 4 = 10