Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 135: Các số từ 101 đến 110

  • Bài 135: Các số từ 101 đến 110 trang 1
  • Bài 135: Các số từ 101 đến 110 trang 2
Bài 135: CÁC số TỪ 101 ĐẾN 110
1. Viết (theo mẫu): a)
b)
3.
SỐ
Viết số
Đọc số
105
một trăm linh năm
102
một trăm linh hai
104
một trăm linh bôn
109
một trăm linh chín
107
một trăm linh bảy
108
một trăm linh tám
110
một trăm mười
106
một trăm linh sáu
101
một trăm linh một
103
một trăm linh ba
102
<
103
107
>
106
102
=
102
107
<
108
104
>
103
101
<
102
109
<
110
100
-
100
100 101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
4. a) Viết các số 108 ; 109 ; 105 ; 103 theo thứ tự từ bé đến lớn: 103 ; 105 ; 108 , 109.
Viết các số 106 ; 101 ; 104 ; 102 theo thứ tự từ lớn đến bé: 106 ; 104 ; 102 ; 101.