Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 108: Bảng chia 3

  • Bài 108: Bảng chia 3 trang 1
  • Bài 108: Bảng chia 3 trang 2
Tính nhẩm:
9:3=3
6:3=2
18 : 3 = 6
3:3=1
15 : 3 = 5
24 : 3 = 8
12 : 3 = 4
21 : 3 = 7
27 : 3 = 9
30 : 3 = n
Bài 108: BẢNG CHIA 3
2. Có 18Z mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?
Tóm tắt Ỵgi
Bài giải
Số lít mật ong có trong một bình là:
18 : 3 = 6 (lít)
Đáp số: 6 lít
Số bị chia
6
9
18
12
21
30
27
24
15
3
Số chia
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Thương
2
3
6
4
7
10
9
8
5
1
3 bình: k-'~'—-—-— ? I
1 bình: 1^1—
4. Tính nhẩm:
Nhân
3 X 4 = 12
3 X 7 = 21
3 X 10 = 30
Chia
12 : 3 = 4
21 : 3 = 7
30 : 3 = 10