Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 151: Luyện tập

  • Bài 151: Luyện tập trang 1
Bài 151: LUYỆN TẬP
Trong túi An có các tờ giấy bạc:
Trong túi An có : 500 + 200 + 100 = 800 (đồng)
An còn lại số tiền là 800 - 700 = 100 (đồng)
Viết số tiền còn lại vào ô trống (theo mẫu):
Bình có
Bình mua hết
Số tiền Bình còn lại
700 đồng
600 đồng
100 đồng
800 đồng
400 đồng
400 đồng
900 đồng
500 đồng
400 đồng
1000 đồng
1000 đồng
0 đồng
3. Viết số thích hợp vò ô trống (theo mẫu):
Số tiền
Gồm các tờ giấy bạc loại
100 đồng
200 đồng
500 đồng
800 đồng
1
1
1
600 đồng
1
0
1
200 đồng
0
1
0
1000 đồng
1
2
1