Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 152: Luyện tập chung

  • Bài 152: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 152: Luyện tập chung trang 2
Bài 152: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Viết (theo mẫu):
624
>
542
400 + 50 + 7 = 457
398
<
399
700 + 35
<
753
830
>
829
1000
>
999
Tóm tắt Khối lớp 1:
Khối lớp 2:
250 HS
240 HS r"	"'I
.? HS
Bài giải
Cả hai khối lớp có số học sinh là:
250 + 240 = 490 (học sinh)
Đáp số: 490 học sinh
4. Khối lớp 1 có 250 học sinh, khối lớp 2 có 240 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp đó có bao nhiêu học sinh ?
1
•• ■