Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 93: Bảng nhân 3

  • Bài 93: Bảng nhân 3 trang 1
  • Bài 93: Bảng nhân 3 trang 2
Bài 93: BẢNG NHÂN 3
1. Tính nhẩm: 3x2=6 3 X 5 = 15 3 X 8 = 24
3x1=3
3x3=9
3 X 7 = 21
3 X 4 = 12 3 X 6 = 18 3x9 =27 3 x 10= 30
2. Mỗi can có 3Z nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?
Bài giải
Số lít nước mắm có trong 9 can là:
3x9 =27 (lít)
Đáp số: 27Z.
4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14.
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21; 24. So"l? a) 3+
1. Tính nhẩm: 4 X 5 = 20 4 X 4 = 16 4 X 3 = 12
4x1=4 4 X 7 = 28 4 X 9 = 36
4x2=8 4 X 6 = 24 4 X 8 = 32
4 X 10 =40 3 X 10 = 30 2 X 10 = 20
3. Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
12	15	18	21	24	27	30
4.
Số
? a) 2 X 3 = 3 X
b) 2 X 9 = 3 X
Bài 94: LUYỆN TẬP
Số
d>
12
21
d>
18
27
24
SỐ
3. Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có bao nhiêu quả cam ?
Bài giải
Số quả cam có trong 8 đĩa là:
Tóm tắt
3 quả
Mỗi đĩa:
? quả
8 đĩa:
9
SỐ
3 X 8 = 24 (quả)
Đáp số: 24 quả
\ X 5
1 c
X 4 >
19
X 10,
30
) *
lo
1Z
^7,
O1
X 6
19
x 3 ,
)
■
1Z
9
b) 3 X |-]-| = 3