Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 130: Luyện tập chung

  • Bài 130: Luyện tập chung trang 1
Bài 130: LUYẸN TẬP CHUNG
1. Tính:
a)
b) 30 X 2 = 60 40 X 2 = 80 10 X 5 = 50
Tìm X:
a) X X 3 = 21 X = 21 : ỉ X = 7
Tìm y :
a) y : 3 = 4
y = 4 X 3 y =12
20 X 3 = 60 50 X 2 = 100 20 X 4 = 80
60 : 2 = 30 80 : 2 = 40 80 : 4 = 20
b) 4 X X =36
X = 36 : 4 X = 9
b) y : 4 =1
y = 1 X 4 y = 4
60 : 3 = 20 50 : 5 = 10 90 : 3 = 30
X X 5 = 5
X = 5 : 5 X = 1
y : 5 = 5
y = 5 X 5 y =25
4. Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng ?
Tóm tắt
4 hộp:p^
16 cái
? cái 1 hộp:k''~~'^
Bài giải
Số cái bánh có trong một hộp là: 16 : 4 = 4 (cái bánh)
Đáp số: 4 cái bánh
Nhân
2x5 =10
3x4 =12
4 X 5 = 20
1x3=3
Chia
10 : 2 = 5
12 : 3 = 4
20 : 4 = 5
0:4=0
10 : 5 = 2
12 : 4 = 3
20 : 5 = 4
0:5 = 0