Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 89: Phép nhân

  • Bài 89: Phép nhân trang 1
Bài 89: PHÉP NHÂN
Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):
o o
0
o
o o
o o
o
o
0 o
4 được lấy 3 lần
°o° 0 o
°0° 0 0
0 o
°o° 0 0
5 + 5 + 5 + 5 = 20 5 X 4 = 20
5 được lấy 4 lần c)2 + 2 + 2 + 2 = 8
d) 6 + 6 + 6 = 18
6 X 3 = 18
2. Viết phép nhân (theo mẫu):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
X
3
=
12
3
X
4
=
12
5
X
4
=
20
4
X
5
=
20
2x4=8