Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

  • Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 1
  • Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 2
  • Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 3
Bài 132: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN
400
Bôn trăm
2. Viết (theo mẫu):
600
Sáu trăm
800
Tám trăm
1000
Một nghìn
900
Chín trăm
700
Bảy trăm
Viết số
Đọc số
200
hai trăm
500
năm trăm
700
bảy trăm
900
chín trăm
800
tám trăm
400
bốn trăm
600
sáu trăm
100
một trăm
300
ba trăm