Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 166: Luyện tập chung

  • Bài 166: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 166: Luyện tập chung trang 2
Bài 166: LUYỆN TẬP CHUNG
Tính nhẩm:
2x8 =16
16 : 2 = 8
21 : 3 = 7
. 4 X 5 = 20
3x8 =24
24 : 3 = 8
5x6 =30
5x4 =20
4x8 =32
40 : 4 = 10
28 : 4 = 7
20 : 4 = 5
5x8 =40
40 : 5 = 8
3x6 =18
20 : 5 = 4
Đặt tính rồi tính:
Tính chu vi hình tam giác, biết độ dài các cạnh lần lượt là: 6cm, 8cm, 10cm.
Bài giải
Chu vi hình tam giác là:
6 + 8 + 10 = 24 (cm)
Đáp số: 24cm
Tóm tắt 36 tuổi Bố: ị.'-'"'.
? tuổi
Ông:i-^-'"~"	
28'fúổi
Bài giải
Sô' tuổi của ông là:
36 + 28 = 64 (tuổi)
Đáp sô': 64 tuổi
Năm nay bô' 36 tuổi, ông nhiều hơn bố 28 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi ?
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Độ dài băng giấy là:
11111111111
1111 11111
111 (J III
llllllllll
IIIIỊIIII llll/
0 cm 1	2
3
4
5
6
13
A. 60mm (lh)40mm	c. 20mm	D. 4mm