Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 90: Thừa số - Tích

  • Bài 90: Thừa số - Tích trang 1
  • Bài 90: Thừa số - Tích trang 2
Bài 90: THỪA SỐ-TÍCH
Chuyển các tổng thành các tích (theo mẫu):
a)2 + 2+ 2 + 2 + 2 = 2x5 c)5 + 5 + 5 + 5 =5x4 e) 8 + 8 + 8 =8x3
4 + 4 + 4	=4x3
d)7 + 7 + 7 + 7 + 7= 7x5 g) 10 + 10	= 10 X 2
6x3 = 6 + 6 + 6= 18; vậy 6x3 =18
Chuyển các tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tánh (theo mẫu): Mẫu:
9x2	=	9 +	9 =	18	; vậy 9x2 =18.
2x9	=	2 +	2 +	2 +	2 + 2 + 24-2 + 2 + 2	=	18; vậy 2x9 =18.