Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 112: Luyên tập

  • Bài 112: Luyên tập trang 1
  • Bài 112: Luyên tập trang 2
Bài 112: LUYỆN TẬP
1. Số ?
Thừa số
2
3
2
4
3
2
5
3
Thừa số
7
5
8
3
7
4
2
5
Tích
14
15
16
12
21
8
10
15
c) 3 + X = 27
2. Tìm X:
a)x + 2= 8	b)x + 3=12
x =8-2 X = 6
X =12-3 X = 9
X =27-3 X = 24
X X 3 = 12 3 X X = 27
X = 8 : 2	X = 12 : 3	X	= 27 : 3
X = 4	X - 4	X	= 9
Một	sợi dây thép	dài	6dm được cắt thành	3	đoạn	bằng nhau.	Hỏi
mỗi đoạn dài mấy đề-xi-mét ?
6dm
—
Tóm tắt „,	Bài giải
Sợi dây: tý
Một đoạn dây dài là:
6:3 = 2 (dm)
?dm	Đáp số: 2dm
Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành cảc đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi sợi dây đó cắt thành mấy đoạn như thế ?
Tóm tắt
Sợi dây:
6dm
2 dm
1 đoạn:
Bài giải
Sợi dây cắt thành số đoạn là:
6:2 = 3 (đoạn)
Đáp số: 3 đoạn