Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 118: Luyện tập

  • Bài 118: Luyện tập trang 1
  • Bài 118: Luyện tập trang 2
B
2.
3
X
2
=
6
6
3
=
2
6
2
=
3
SỐ
5
X
3
=
15
15
5
=
3
15
3
=
5
5
X
2
=
10
10
•
5
=
2
10
2
=
5
Bài 118: LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
5:5=1
20 : 5 = 4
40 : 5 = 8
45 : 5 = 9
10 : 5 = 2
25 : 5 = 5
50 : 5 = 10
30 : 5 = 6
15 : 5 = 3
Trồng 20 cây chuôi thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối ?
Tóm tắt
5 hàng:l*=-^
20 cây
? cây
1 hàng: Á--À
Bài giải
Số cây có trong một hàng là:
20 : 5 = 4 (cây)
Đáp số: 4 cây
4. Trồng 20 cây dừa táành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng ?
Bài giảỉ
20 cây trồng được số hàng là:
20 : 5 = 4 (hàng)
Đáp số: 4 hàng
Tóm tătỵ hàng 5 cây: r
20 cây:!-^
? hàng
5. Tính nhẩm:
Chia
25 : 5 = 5
5:5 = 1
30 : 5 = 6
Trừ
25 - 5 = 20
5-5 = 0
30 - 5 = 25