Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 115: Luyện tập

  • Bài 115: Luyện tập trang 1
1. Tính nhẩm:
4:4=1
8:4=2
12 : 4 = 3
36 : 4 = 9
16 : 4 = 4
20 : 4 = 5
40 : 4 = 10
24 : 4 = 6
32 : 4 = 8
Bài 115: LUYỆN TẬP
2.
4
X
3
=
12
12
4
=
3
Số
4
X
2
=
8
8
4
=
2
4
X
5
=
20
20
4
=
5
Có 24 quyển vở chia đều 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được chia mấy quyển vở ?
Tóm tăt 24 quyển 4 tổ:	—	
? quyển 1 tổ:	>
Bài giải
Mỗi tổ có số quyển vở là:
24 : 4 = 6 (quyển)
Đáp số: 6 quyển
Có 24 miếng kính lắp vào các ô cửa sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng có mấy cửa sổ ?
Tóm tắt " „
1 cửa
4 miếng:
? cửa
24 miếng:K-''"'	
Bài giải
Căn phòng có số cửa sổ là:
24 : 4 = 6 (cửa)
Đáp số: 6 cửa
5. Tính nhẩm:
Trừ
28 - 4 = 24
32 - 4 = 28
36 - 4 = 32
Chia
28 : 4 = 7
32 : 4 = 8
36 : 4 = 9