Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 116: Luyện tập

  • Bài 116: Luyện tập trang 1
  • Bài 116: Luyện tập trang 2
Bài 116: BẢNG CHIA 5
1. Tính nhẩm:
5 :
5 = 1
20 :
5 = 4
30 : 5 = 6
10 :
5 = 2
25 :
5 = 5
35 : 5 = 7
15 :
5 = 3
45 :
5 = 9
40 : 5 = 8
50 : 5 = 10
Tính nhẩm:
Tóm tắt
20 tờ
5 tố: ~~r
? tờ 1 tô:r^
Bài giải
Mỗi tổ nhận được số tờ báo là:
20 : 5 = 4 (tờ)
Đáp số: 4 tờ
Nhân
5 X 3 = 15
5 X 7 = 35
5 X 10 = 50
Chia
15 : 5 = 3
35 : 5 = 7
50 : 5 = 10
3. Có 20 tờ báo chia đều 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo ?
Có 20 tờ báo chia đều cho các tổ, mỗi tổ được 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo ?
Tóm tắt
1 tổ
5 tờ:
? tổ
20 tờ: I-
Bài giải
20 tờ báo chia cho số tổ là:
20 : 5 = 4 (tổ)
Đáp số: 4 tổ