Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Tự kiểm tra

  • Tự kiểm tra trang 1
1.
2.
Sô
? 355 ; 356 ; 357 ; 358 ; 359 ; 360 ; 361 ; 362.
357
<
400
301
> 297
601
>
536
999
< 1000
238
<
259
823
= 823
3. Đặt tính rồi tính:
423
235
351 + 246
658	597
4. Tính (theo mẫu):
83cm + 10cm = 93cm
972
320
652
656
234
422
273Z + 12Z	= 285Z
62mm + 7mm = 69mm 93km - 10km = 83km
480kg + 10kg = 490kg 387kg - 15kg = 372kg
5. Xây bức tường thứ nhất hết 350 viên gạch. Xây bức tường thứ hai hết nhiều hơn bức tường thứ nhất 45 viên gạch. Hỏi xây bức tường thứ hai hết bao nhiêu viên gạch?
Tóm tắt
350 viên
Tường 1:
? viện
Tường 2:
45 viên
Bài giải
Số viên gạch xây bức tường thứ hai là:
350 + 45 = 395 (viên)
Đáp số: 395 viên