Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

  • Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) trang 1
  • Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) trang 2
Bài 160: ÔN TẬP VỀ PHÉP
®
3.
Có 28 cái kẹo chia đều cho 4 em
Tóm tắt	28 cái
4 em: 1--'''?	1——
? cái
1 em: |4—
Hỏi mỗi em được mấy cái kẹo ?
Bài giải
Mỗi em có số kẹo là:
28 : 4 = 7 (cái)
Đáp số: 7 cái
Bai 160 VÀ PHÉP CHIA (tiếp theo)
1. Tính nhẩm:
4x5 =20
3x4 =12
4x2=8
2x3=6
5x4 =20
4x3 =12
2x4=8
3x2=6
4 = 5	12 :
:3 = 4	8:4
= 2 6:2
= 3
20 : 5 = 4
12 : 4 = 3
8:2=4
6:3 =2
Tính:
2x2x5 = 4x5
30 : 3 : 2
= 10 : 2
4x7-6 =28-6
= 20
= 5
= 22
5x5 + 15 =25 + 15
3x7-12
= 21-12
4 : 4 + 25 = 1 + 25
= 40
= 9
= 26
2.
4. Có 28 quả cam chia đều cho các nhóm, mỗi nhóm 4 quả cam. Hỏi có mấy nhóm được chia cam ?
Tóm tắt
1 nhóm
4 quả:
? nhóm
28 quả:--
Bài giải
Sô' nhóm được chia cam là:
28 : 4 = 7 (nhóm)
Đáp sô': 7 nhóm
5.
SỐ
? a) 5 X [T] =x 5
b) 5:0 = 5
c) 5 + [Õ~] - 5
d)	X 5 = 0