Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 94: Luyện tập

  • Bài 94: Luyện tập trang 1
Bài 94: LUYỆN TẬP
Số
d>
12
21
d>
18
27
24
SỐ
3. Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có bao nhiêu quả cam ?
Bài giải
Số quả cam có trong 8 đĩa là:
Tóm tắt
3 quả
Mỗi đĩa:
? quả
8 đĩa:
9
SỐ
3 X 8 = 24 (quả)
Đáp số: 24 quả
\ X 5
1 c
X 4 >
19
X 10,
30
) *
lo
1Z
^7,
O1
X 6
19
x 3 ,
)
■
1Z
9
b) 3 X |-]-| = 3