Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia

  • Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia trang 1
  • Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia trang 2
?
1. Tính nhẩm:
0 X 2 = 0 2x0=0
0 : 5 = 0
0x5=0 5x0=0 0:4 = 0
3x0=0 0x3=0 0:3 = 0
1x0=0 0x1=0 0:1 = 0
0
X 4 = 0
2 X
0
= 0
0
0
: 4 = 0
0
: 2
= 0
0
Số
Bài 128: số 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
3. Tính:
a) 4 :
4 X
0
= 1 X
= 0
0
8 :
2x0
= 4 X
= 0
0
3 X
0
: 2
= 0:2
= 0
b) 0 :
: 5 X
5
= 0 X
5
0 :
2 X
1
= 0 X
1
0 X
6 ,
■ 3
= 0:3
= 0
= 0
= 0
0 p 1 p 2 = 0 2 p 1 p 0 = 0