Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 133: So sánh các số tròn trăm

  • Bài 133: So sánh các số tròn trăm trang 1
  • Bài 133: So sánh các số tròn trăm trang 2
Bài 133: so SÁNH CÁC số TRÒN TRĂM
>
3.
SỐ
900 > 700
400
<
600
500
<
700
600
>
400
700
>
500
500
<
800
400
=
400
1000
>
900
900
<
1000
300
<
500
600
>
500
200
—
200
500
>
200
0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Khoanh vào số lớn nhất:
800 ; 500 ;(90g>, 700 ; 400.
300 ; 500 ; 600 ; 800 ; (Jooo).