Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 168: Luyện tập chung

  • Bài 168: Luyện tập chung trang 1
Bài 168: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính nhẩm:
2.
4x3 = 12
5x9 = 45
3x7 = 21
2x8 = 16
32 : 4
18 : 3
20 : 2
35 : 5
< 577
= 900 + 100
> 756
II V A
576
? 1000
765
3.
Đặt tính rồi tính:
84
39
—
+
48
39
36
78
= 8
0x5:4 = 0
= 6
1x2 :2 = 1
= 10
0:4:3 = 0
= 7
3: 3x4 = 4
400 +
30 + 6 >	426
500 +
120 + 8 = 628
400 +
500	= 900
405
875
—
263
251
668
624
4. Chị cao 166cm, em thấp hơn chị 42cm. Hỏi em bao nhiêu xăng-ti-mét ?
Tóm tắt
Chị:
l_66cm -	
?cm 42cm
Bài giải
Em cao là:
166 - 42 = 124 (cm)
Đáp số: 124cm
Cách 1: Chu vi hình tam giác là:
3x8 =24 (cm)
Đáp số: 24cm
Cách 2: Chu vi hình tam giác là: 8 + 8 + 8 = 24 (cm)
Đáp số: 24cm
5. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh đều bằng 8cm.