Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 148: Luyện tập

  • Bài 148: Luyện tập trang 1
  • Bài 148: Luyện tập trang 2
Bài 148: LUYỆN TẬP
Tính:
Bài 148: LUYỆN TẬP
Bài 148: LUYỆN TẬP
Bài 148: LUYỆN TẬP
572
689
874
534
786
241
568
632
214
384
331
121
242
320
402
896
758
975
350
759
303
252
”953
330
”716
593
506
22
20
43
2. Đặt tính rồi tính:
678
”524
154
SỐ ?
719	643	67	52
”216	”620	”39	”27
503	23	28	25
Số bị trừ
234
679
782
501
567
Số trừ
123
235
572
401
324
Hiệu
111
444
210
100
243
4. Cây táo có 230 quả, cây cam có ít hơn cây táo 20 quả. Hỏi cây cam có bao nhiêu quả ?
Tóm tắt 230 quả Cây táo	 '•***
? quả
20 quả
Cây cam I—
Cây cam có số quả là:
230 - 20 = 210 (quả)
Đáp số: 210 quả