Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 88: Tổng của nhiều số

  • Bài 88: Tổng của nhiều số trang 1
Bài 88: TổNG CỦA NHIỀU số
1. Ghi kết quả tính:
8 + 2 + 6 = 16
4 + 7 + 3 = 14
2. Tính:
24
45
+ 13
+ 30
31
8
68
83
3.
SỐ
8 + 7 + 3 + 2 = 20 5 + 5 + 5 + 5 = 20
12
23
12
23
+
12
23
12
23
48
92
7
20dm + 20dm + 20dm = 60dm
10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2;10 = 5 + 5
4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu):
20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4;
20=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2; 20 = 5 + 5 + 5 + 5;