Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 126: Luyện tập

  • Bài 126: Luyện tập trang 1
Bài 126: LUYỆN TẬP
1. Nối các điểm để được:
Chu vi hình tam giác ABC là:
3 + 6 + 4 = 13 (cm)
Đáp số: 13cm
Chu vi hình tứ giác MNPQ là:
5 + 6 + 8 + 5 = 24 (dm)
Đáp số: 24dm
4cm
a) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:
4 + 4 + 4 + 4 = 16 (cm)
(hoặc 4x4= 16cm)
Đáp số: 16cm b) Chu vi tứ giác ABCD là:
4 + 4 + 4 + 4 = 16 (cm)
(hoặc 4x4= 16cm)
Đáp số: 16cm