Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 92: Luyện tập

  • Bài 92: Luyện tập trang 1
  • Bài 92: Luyện tập trang 2
Bài 92: LUYỆN TẠP
2kg X 2	=	4kg
2kg X 7	=	14kg
2kg X 8	=	16kg
2kg X 10	=	20kg
Tính (theo mẫu): 2cm X 3 = 6cm 2cm X 4 = 8cm 2cm X 9 = 18cm 2cm X 5 = 10cm
2.
9
Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 6 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa ?
3.
Tóm tắt
1 đôi đũa có : 2 chiếc 6 đôi đũa có : . . . chiếc ?
Bài giải
Số chiếc đũa có trong 6 đôi đũa là: 2 X 6 = 12 (chiếc)
Đáp số: 12 chiếc
X
3
2
4
6
5
1
7
9
10
8
2
6
4
8
12
10
2
14
18
20
16
4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Thừa số
2
2
2
2
2
2
2
Thừa số
4
7
5
3
6
9
10
Tích
8
14
10
6
12
18
20
5. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):