Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia

  • Bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia trang 1
  • Bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia trang 2
a) 4 X 8 = 32
15 : 5 = 3
2x5 =10
32 : 4 = 8
3x8 =24
12 : 2 = 6
4x7 =28
18 : 3 = 6
2x9 =18
27 : 3 = 9
3x6 =18
14 : 2 = 7
5x7 =35
40 : 4 = 10
5x4 =20
25 : 5 = 5
b) 20 X 2	=40
30 X 2	=60
20 X 4 =80
30 X 3 =90
40 : 2	=20
60 : 2	=30
80 : 4	=20
90 : 3	=30
Tính:
5x3 + 5 = 15 + 5
;	28 : 4 + 13
= 7 + 13; 4x9-
19 =36-19
= 20
= 20
= 17
Tìm X:
a) X : 4 = 5
b) 5 X X
= 40
Bài 159: ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
1. Tính nhẩm:
X = 5 X 4	x=40:5
X = 20	X = 8
4. Trong vườn có 8 hàng cây, mỗi hàng có 5 cây. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây ?
Tóm tắt	Bài giải
5 cây	Số cây có trong vườn là:
1 hang:i<	5x8 =40 (cây)
?.ẹậỵ	 J
8 hàng:i---T" I	1	1	1	i~"T-l	Đáp số: 40 cây
Khoanh vào chữ đặt trước hì
đã tô đậm — số hình tròn ở mỗi 4
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
®