Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 102: Luyện tập chung

  • Bài 102: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 102: Luyện tập chung trang 2
Bài 102: LUYỆN TẬP CHUNG
-
Tính nhẩm:
a) 2 X 6 = 12
5 X 10= 50
5 X 5 = 25
2x4=8
3 X 6 = 18
4 X 9 = 36
4 X 4 = 16
3x9 =27
4 X 6 = 24
3x8 =24
3x3=9
4 X 7 = 28
5 X 6 = 30
2 X 7 = 14
2x2=4
5 X 6 = 30
b) 2 X 3 = 6
4 X 3 = 12
3 X 5 = 15
4 X 5 = 20
3x2=6
3 X 4 = 12
5 X 3 = 15
5x4 =20
5. Mỗi bàn có 2 bạn ngồi học. Hỏi 10 bàn như thế có bao nhiêu bạn
Số
Thừa số
2
3
4
5
5
4
3
2
Thừa số
6
7
8
9
10
9
8
7
Tích
12
21
32
45
50
36
24
14
2.
4x5 < 4x6
4x3 = 3x4 2x9 > 4x4
3x8 2 x 10 2x5 = 5x2
Tóm tắt
5 cây
1 học sinh:^"' "^
Mỗi học sinh trồng được 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồng được bao nhiêu cây hoa ?
Bài giải
Số cây hoa 7 học sinh trồng được là:
7 học sinhn
5x7 =35 (cây)
? cây
Đáp số: 35 cây
Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.
Cách 1:
Độ dài đoạn dây đồng đó là:
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 40 (cm)
Cach 2.	4cm/
Độ dài đoạn dây đồng đó là:
4 X 10 =40 (cm)
Đáp số: 40cm