Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 149: Luyện tập chung

  • Bài 149: Luyện tập chung trang 1
Bài 149: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính: 43
47
90
2. Tính: 80 59
25
68
93
74
16
58
37
19
56
93
76
17
32
+
49
81
56
38
91
J23
68
94
52
17
35
Tính nhẩm:
500 + 400 = 900
400 + 300
= 700
500 + 500
800 - 200 = 600
700 - 500
= 200
1000 - 300
Đặt tính rồi tính:
274
357
538
843
—
—
212
430
316
623
486
787
222
220
21
= 1000 = 700
b)
a)
Viết chữ số thích hợp vào ô trống: 7