Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 141: Ki - lô - mét

  • Bài 141: Ki - lô - mét trang 1
  • Bài 141: Ki - lô - mét trang 2
Bài 141: KI-LÔ-MÉT
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
lkm = 1000m	1000m = lkm
Im = 10dm	100cm	=	lm
ldm = 10cm	10dm	=	lm
lm = 100cm	10cm	=	1dm
2. Viết số’ thích hợp vào chỗ chấm:
Quãng đường từ B đến c dài hơn quãng đường từ B đến A là 17km.
Quãng đường từ c đến B ngắn hơn quãng đường từ c đến D là 12km.
Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Đường xe lửa
(Tuyến đường sắt Thống Nhất)
Chiều dài
Hà Nội - Vinh
319km
Hà Nội - Huế
688km
Hà Nội - Đà Nẵng
791km
Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh
935km
Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh
411km
Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài 688km.
Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km.
Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành Phố Hồ Chí Minh dài 935 km.
Viết dài hơn hoặc ngắn hơn vào chỗ chấm thích hợp:
Quãng đường từ Hà Nội - Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh.
Quãng đường Hà Nội - Huế dài hơn quãng đường Nha Trang - Thành phô’ Hồ Chí Minh.