Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 136: Các số từ 111 đến 200

  • Bài 136: Các số từ 111 đến 200 trang 1
  • Bài 136: Các số từ 111 đến 200 trang 2
Bài 136: CÁC số TỪ 111 ĐẾN 200
1. Viết (theo mâu):
Viết số
Trăm
Chục
Đơn vị
Đọc số
159
1
5
9
một trăm năm mươi chín
163
1
6
3
một trăm sáu mươi ba
182
1
8
2
một trăm tám mươi hai
147
1
4
7
một trăm bốn mươi bảy
198
1
9
8
một trăm chín mươi tám
115
1
1
5
một trăm mười lăm
2.
1	1	1	1	1p—
111 112 113 114 115
1 1	1	1 1
	1	1	1	1	
116 117 118 119
	1	1	
120 121
—1	
122
131
1
132 133 134 135
1 1 1 1
136
1
1
137
1
138
139
■ ■" ỉ" 1
140 141
1 >
142
181
182 183 184 185
186
187
188
189
190 191
192
115 < 119
165
> 156
?
137 > 130
189
< 194
156 = 156
172
> 170
149 < 152
192
< 200
185 > 179
190
> 158
4. Khoanh vào số bé nhất: 151 ; 175 ; ^1^); 157 ; 199.