Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 91: Bảng nhân 2

  • Bài 91: Bảng nhân 2 trang 1
Bài 91: BẢNG NHÂN 2
2x2=4 2 X 4 = 14 2 X 6 = 12
2 X 8 = 16 2 X 9 = 18 2 X 10 = 20
2x1=2
Tính nhẩm: 2x3=6 2x5 =10 2 X 7 = 14
Một con chim có 2 chân. Hỏi 10 con chim có bao nhiêu chân ?
Bài giải
Sô" chân 10 con chim có là:
2 X 10 = 20 (chân)
Đáp số: 20 chân
Một đôi giày có 2 chiếc giày. Hỏi 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày ?
Bài giải
Số chiếc giày có trong 10 đôi giày là:
2 X 10 = 20 (chiếc)
Đáp số: 20 chiếc
Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20