Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 131: Luyện tập chung

  • Bài 131: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 131: Luyện tập chung trang 2
Bài 131: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính nhẩm:
a) 5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5x1=5
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
20 : 5
= 4
5:1=5
10 : 2 = 5
15 : 3 = 5
20 : 4
= 5
5:5=1
b) 2cm X 3 = 6cm
28Z : 4 = n
5kg X 5 = 25kg
3cm X 4 = 12cm
121:2 = 6/
21kg : 3 = 7kg
30cm : 5 = 6cm
4Z X 1 = 4Z
3kg : 1 = 3kg
Tính:
a)8:2 + 6 = 4 + 6
4x3-7 = 12- 7
= 10
= 5	.
b) 4 : 4 X 0 = 1 X 0
0:7+2	=0+2
= 0
= 2
Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút ?
Tóm tắt
3 hộp:|.
15 cái
? cái 1 hộ p :khq
Bài giải
Số cái bút có trong mỗi hộp là:
15 : 3 = 5 (cái)
Đáp số: 5 cái
Có 15 cái bút xếp vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái bút. Hỏi xếp được mấy hộp bút đó ?
Tóm tắt , , A
1 hộp 5 bút: k ~' -I
? hộp
15 bút:	——
Bài giải
15 cái bút xếp vào số hộp là:
15 : 5 = 3 (hộp)
Đáp số: 3 hộp