Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 146: Luyện tập

  • Bài 146: Luyện tập trang 1
  • Bài 146: Luyện tập trang 2
b)
Bài 146: LUYỆN TẬP
Thùng thứ nhất chứa được 156/ nước, thùng thứ hai chứa được nhiều hơn thùng thứ nhất 23/ nước. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít nước ?
Tóm tắt Thùng 1 I—
Thùng 2
156/
Bài giải
?/
Thùng thứ hai chứa số nước là: 156 + 23 = 179 (/)
,	Đáp số: 179/
23/
5.
4. Tính chu vi tam giác ABC:
A
Bài giải
Chu vi hình tam giác ABC là:
125 + 143 + 211 = 479 (cm)
Đáp số: 479cm.
Viết chữ số thích hợp vào ô trống:
a) + 3 2 J5 14 3
6 8
2
51