Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 121: Thực hành xem đồng hồ

  • Bài 121: Thực hành xem đồng hồ trang 1
  • Bài 121: Thực hành xem đồng hồ trang 2
Bài 121: THựC HÀNH XEM ĐỔNG Hổ
1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
11 12 1
1	A10
2 \
/10 1
I 21
/10
2 1
1 Is
|9	«
3f
(9
! 31
’ V8
4/
V8
V8
4J
in
12
11 12 1
3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Chuông đồng hồ reo vào lúc: A. 5 giờ ® 6 giờ rưỡi
5 giờ 30 phút
7 giờ rưỡi