Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 110: Luyện tập

  • Bài 110: Luyện tập trang 1
Bài 110: LUYỆN TẬP
2.
3
X
5
=
15
15
5
=
3
3. Tính (theo mẫu):
3
X
7
=
21
21
3
=
7
3
X
8
=
24
24
3
=
8
10cm : 2 = 5cm
6kg : 2 = 3kg
81 : 2 = 4/
12cm : 3 = 4cm
15kg : 3 = 5kg
18/ : 3 = 6/
30cm : 3 = 10cm
21kg : 3 = 7kg
24/ : 3 = 8/
Có 30kg kẹo chia đều vào ki-lô-gam kẹo ?
Tóm tắt 30kg 3 thùng:
? kg
3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu
4.
Bài giải
Số ki-lô-gam kẹo có trong một thùng là:
1 thùng: 1^-—
30 : 3 = 10 (kg)
Đáp số: 10kg
Tính nhẩm:
3 = 1
12 : 3 = 4
18 : 3 = 6
3 = 2
15 : 3 = 5
21 : 3 = 7
3 = 3
27 : 3 = 9
24 : 3 = 8
?
5. Tính nhẩm:
Nhân
3x2=6
3 X 4 = 12
3x7 =21
3 X 10= 30
Chia
6:3=2
12 : 3 = 4
21 : 3 = 7
30 : 3 = 10