Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 119: Luyện tập chung

  • Bài 119: Luyện tập chung trang 1
Bài 119: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính (theo mẫu):
a) 2 X 6
: 3 = 12
: 3
b) 6
: 2 X 4	= 3 X
= 4
= 12
5x4
: 2 = 20 : 2
10 : 5 X 7 = 2 X
= 10
= 14
2. Tìm X:
a) x + 3
= 6
b) 4 + x = 12
X
= 6-3
X =12-4
X
= 3
X = 8
c) X X 3
= 6
d) 4
X X = 12
X
= 6:3
X = 12 : 4
X
= 2
X =3
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
B
b)
Đã tô đậm i số ô vuông (đ) 3
Đã tô đậm ì số ô vuông (s) 2
b)
Đã tô đậm i số ô vuông
5
d)
r
lí
a)
Đã tô đậm ì số ô vuông (đ)
Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ?
Tóm tắt	20 con	Bài giải
5 chuồng: H	I Sô' con thỏ được nhô't trong mỗi
? con	chuồng là:
1 chuồng:	20 : 5 = 4 (con)
Đáp số: 4 con