Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 107: Số bị chia. Số chia. Thương

  • Bài 107: Số bị chia. Số chia. Thương trang 1
  • Bài 107: Số bị chia. Số chia. Thương trang 2
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
6:2=3
6
2
3
12 : 2 = 6
12
2
6
18 : 2 = 9
18
2
9
10 : 2 = 5
10
2
5
20 : 2 = 10
20
2
10
Bài 107: SỐ BỊ CHIA, số CHIA. THƯƠNG
Phép nhân
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
2x3=6
6:2 = 3
6
2
3
6:3 = 2
6
3
2
2x4=8
8:4 = 2
8
4
2
8:2 = 4
8
2
4
2 X 5 = 10
10 : 5 = 2
10
5
2
10 : 2 = 5
10
2
5
Tính nhẩm:
2x7= 14	2x8= 16	2x9= 18	2x 10= 20
14 : 2 = 7	16 : 2 = 8	18 : 2 = 9	20 : 2 = 10
Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
4. Tính nhẩm:
10 - 2 = 8 10 : 2 =5
16 - 2 = 14 16 : 2 =8
20 - 2 = 18 20 : 2 =10