Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 140: Mét

  • Bài 140: Mét trang 1
Bài 140: MÉT
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: lm = 10dm lm = 100cm
2m = 20dm 3m = 30dm
Tính:
27m + 5m = 32m 3m + 40m = 43m 34m + 16m = 50m
Tấm vải thứ nhất dài 21m, tâm thứ nhất 7m. Hỏi tấm vải thứ hai I
16m - 9m = 7m 59m - 27m = 32m 63m - 25m = 38m
vải thứ hai ngắn hơn tấm vải .ài bao nhiêu mét ?
Bài giải
Tấm vải thứ hai dài :
21 - 7 = 14 (m)
Đáp số: 14m
Tóm tắt
21m 7m
Tấm vải thứ nhất:
Tấm vải thứ hai:H	—	
Điền cm, dm, ni vào chỗ thích hợp:
Chiều dài chiếc ô tô khoảng 4m.
Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10dm.
Ngôi nhà 2 tầng cao khoảng 8m.
Lọ hoa cao khoảng 30cm.