Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 99: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

  • Bài 99: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc trang 1
  • Bài 99: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc trang 2
Bài 99: ĐƯỜNG GẤP KHÚC. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
1. Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu):
b)
c)
Đường gấp khúc MNPQFT
Đường gấp khúc EGHIK
Nối các điểm đế’ được đường gấp khúc gồm:
b) Ba đoạn thẳng: A
Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ):
Độ dài đường gấp khúc ABCD : 2 + 3 + 3 = 8cm.
4.
Một đoạn dây đồng được uốn như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.
Cácli 1: Độ dài đoạn dây đồng :
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
Đáp số: 12cm
Cách 2: Độ dài đoạn dây đồng :
3x4 =12 (cm)
Đáp số: 12cm
3cm
3cm	3cm
3cm
b)
Độ dài đường gấp khúc MNPQR : 2 + 3 + l + 3 = 9cm.