Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 125: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác

  • Bài 125: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác trang 1
Bài 125: CHU VI HÌNH TAM GIÁC. CHU VI HÌNH TỨ GIÁC
Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:
8cm, 12cm, 10cm.
Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:
8 + 12 + 10 = 30 (cm)
Đáp số: 30cm
30dm, 40dm, 20dm.
Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:
30 + 40 + 20 = 90 (dm)
Đáp số: 90dm
15cm, 20cm, 30cm.
Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:
15 + 20 + 30 = 65 (cm)
Đáp số: 65cm
Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:
5dm, 6dm, 7dm, 8dm.
Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là:
5 + 6 + 7 + 8 = 26 (dm)
Đáp sô": 26dm
20cm, 20cm, 30cm, 30cm.
Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là:
20 + 20 + 30 + 30 = 100 (cm)
Đáp số: 100cm
a) Dùng thước đo độ dài các cạnh của tứ giác đều bằng 3cm.
Chu vi hình tứ giác ABCD là:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
Đáp số: 12cm