Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 154: Luyện tập chung

  • Bài 154: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 154: Luyện tập chung trang 2
Bài 154: LUYỆN TẬP CHUNG
345 + 323
967
455
512
+
502
95
597
874
273
601
668
2. Tìm X
a) X + 68 = 92	b) X
- 27 =
54	c) 93
- X = 28
X = 92 - 68
X =
54 + 27
X =93-28
X = 24
X =
81
X = 65
3.
<
80cm + 20cm =
lm
lkm >
959m
> ?
200cm + 85cm >
258cm
lkm =
600m + 400m
=
600cm + 69cm <
696cm
lm <
100cm + llcm
4.
Tính chu vi hình tam giác ABC (xem hình vẽ):
Bài giải
Chu vi hình tam giác là:
15 + 25 + 20 =
60 (cm)
25cny'
1. Đặt tính rồi tính:
Đáp số: 60cm
15cm
B	20cm