Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Tự kiểm tra

  • Tự kiểm tra trang 1
  • Tự kiểm tra trang 2
Tự KIỂM TRA
1. Tính nhẩm:
2x3=6
4 X 8 = 32
3x1=3
4 X 3 = 12
12 : 2 = 6
27 : 3 = 9
0:5 =0
3 X 4 = 12
4 X 7 = 28
5 X 6 = 30
1x8=8
12 : 4 = 3
36 : 4 = 9
18 : 2 = 9
0:3=0
12 : 3 = 4
2. Tính:
a) 4 X 4 +4
= 16 + 4
5 X 10 - 25
= 50-25
= 20
= 25
b) 15 : 5 X 6
= 5x6
0 : 4 + 16
= 0 + 16
= 30
= 16
3. Tìm X:
X X 4 =20
X = 5	X = 15
Có 15/ dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu ?
Tóm tắt
15 lít
5 can:
? lít
1 can:
Bài giải
Số lít dầu có trong một can là:
15 : 5 = 3 (lít)
Đáp số: 3 lít
5. Cho đường gấp khúc có độ dài mỗi đoạn thẳng nêu ở hình vẽ dưới đây. Hãy viết một phép nhân để tính độ dài đường gấp khúc đó.
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 (cm)
Hoặc 2 X 6 = 12 (cm)
Đáp số : 12cm.