Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 101: Luyện tập chung

  • Bài 101: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 101: Luyện tập chung trang 2
Bài 101: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính nhẩm:
X 5 = 10
X 5 = 15
X 5 = 20
X 5 = 25
5 X 4 = 20 4 X 5 = 20 3 X 6 = 18 2 X 7 = 14
5 X 8 = 40 4 X 8 = 32 3x8 =24 2 X 8 = 16
X 9 = 18
X 9 = 27
X 9 = 36
X 9 = 45
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3 X 9 + 18 = 27 + 18 = 45
X 5 + 27 = 25 + 27 = 52
b) 5x6-6 =30-6 = 24
4 X 8 - 19 = 32 - 19 = 13
Tính độ dài đường gấp khúc sau bằng hai cách: Cách 1:	Cách 2:
Độ dài đường gấp khúc ABCDE :
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
Độ dài đường gấp khúc ABCDE : 3x4 =12 (cm)
Đáp số: 12cm
Đáp số : 12cm
ngồi học?
Tóm tắt
Bài giải
2 ban
Số bạn ngồi ở 10 bàn là:
1 bàn:
? ban
2 X 10
= 20 (bạn)
10 bàn:
Đáp số: 20