Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 97: Bảng nhân 5

  • Bài 97: Bảng nhân 5 trang 1
Bài 97: BẢNG NHÂN 5
1. Tính nhẩm: 5x2 =10 5 X 3 = 15 5 X 4 = 20
5x9 =45 5x8 =40 5 X 7 = 35
5 X 5 = 25 5 X 6 = 30 5 X 10= 50
5x1=5 1x5=5 4 X 5 = 20
2. Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 8 tuần lễ em đi học bao nhiêu ngày ?
Tóm tắt
5 ngày
1 tuần:
? ngày
8 tuần:
Bài giải
Số’ ngày em đi học trong 8 tuần là:
5x8 =40 (ngày)
Đáp số: 40 ngày
3. Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:
5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45 ; 50.
b) 5 X [~4~[ = 4x5
4.
Sô
? a) 3 X
= 5x3
c) 5 X 1 = 1 X
d) 5 X 4 = 2 X
10
1.